PUBLIKIME"

Shoqata Shqiptare e Infektivologjisë (SHSHI) boton here pas here publikimedhe broshura...

1. Udhezuesi klinik:

Profilaksia pas ekspozimit per infeksionin HIV tek personeli mjekesor

2. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i Terapise Antiretrovirale

3. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i bashke-infeksionit HIV dhe Hepatitit B

4. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i bashke-infeksionit HIV dhe Hepatiti C

5. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i bashke-infeksionit HIV/AIDS dhe TB

5. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i infeksioneve oportuniste gjate infeksionit HIV/AIDS

7. Udhezuesi:

Trajtimi dhe kujdesi ne HIV/AIDS pediatrik

8. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i Terapise Antiretrovirale

7. Udhezuesi:

Trajtimi dhe kujdesi ne HIV/AIDS pediatrik

8. Udhezuesi klinik:

Menaxhimi i Terapise Antiretrovirale

9. Broshura:

CD4 dhe ngarkesa virale

10. Broshura:

Aderenca

11. Broshura:

Informacion per pacientet qe marrin barna ARV: Abacavir, Didanozine, Efavirenz, Lamivudine, Lopinavir, Tenofovir, Zidovudine

12. Broshura:

Ekspozimi ndaj gjakut; Cfarë duhet të dinë punonjësit e kujdesit shëndetesor